Контраст contrast
Шрифт
Сховати налаштування hide
Виступ Генпрокурора Андрія Костіна на Форумі YES

Генеральний прокурор Андрій Костін на саміті Ялтинської європейської стратегії (YES) розповів у деталях про основні компоненти мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини, яку України будує разом з партнерами.

З першого ж дня ми зрозуміли, що в системі правосуддя є прогалини. Нам знадобився певний час, щоб створити те, що ми називаємо мережею відповідальності.

Наша головна роль як держави — розслідувати та переслідувати воєнні злочини під час війни, що триває. Я думаю, що це відбувається вперше в історії. Ми не лише документуємо, а й розслідуємо та притягаємо до відповідальності. Понад 99% з більш ніж 100 000 випадків воєнних злочинів, які зареєстровані на сьогодні, будуть розслідуватися саме в українській національній системі.

Е. Е.: Вважаю, доречно розпочати цю панель з Генерального прокурора України, який присвятив багато часу питанням про те, як під час війни можна почати розслідувати воєнні злочини і навіть притягати до відповідальності винних у них.

А.К.: Перш за все, я думаю, що це аксіома, що не може бути справедливого миру без справедливості і відповідальності.

Ви сказали, Енн, що система слабка. Я б сказав, що вона не настільки слабка, як могла б бути, але вона слабша, ніж цивілізований світ мав би очікувати у відповідь на агресивну війну, на жахливі за своїми масштабами та різноманітністю воєнні злочини, скоєні в Україні та проти українців.

З першого ж дня ми зрозуміли, що в системі правосуддя є прогалини. Нам знадобився певний час, щоб створити те, що ми називаємо мережею відповідальності.

Наша головна роль як держави — розслідувати та переслідувати воєнні злочини під час війни, що триває. Я думаю, що це відбувається вперше в історії. Ми не лише документуємо, а й розслідуємо та притягаємо до відповідальності.

Понад 99 відсотків усіх справ з більш ніж 100 000 випадків воєнних злочинів, які зареєстровані на сьогодні, будуть розслідуватися саме в українській національній системі.

І ми намагаємося зробити її якомога сильнішою, не лише шляхом створення партнерств з нашими союзниками та друзями, такими як Дорадча група з питань найтяжчих злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group), наша головна експертна інституція, яка була створена США, Великою Британією та ЄС і яка успішно працює зараз, надаючи нам не лише стратегічні поради, а й підтримку в роботі безпосередньо на місцях.

Е. Е.: Дозволю собі перервати, я була свідком цього. Коли в Україні вчиняється тяжкий злочин, у вас одразу ж з'являються радники, фахівці з воєнних злочинів, які приїжджають на місце і аналізують та збирають інформацію, яка може бути використана в міжнародному трибуналі.

А.К.: Дякую, Енн.

І для нас важливо, щоб ця система була стійкою на роки, а може й десятиліття, тому що ми розуміємо, що після того, як ми виграємо цю війну на полі бою, ми ще будемо боротися за справедливість роками, а може й десятиліттями.

По-друге, ми, звичайно, розраховуємо на існуючі міжнародні механізми, найважливішим з яких є Міжнародний кримінальний суд.

Де російські злочинці можуть бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності і, потенційно, за злочин геноциду.

Ми інтенсивно працюємо з офісом прокурора Хана. Наступного тижня тут, у Києві, розпочне роботу найбільший офіс МКС за межами Гааги — тут, у Києві.

Ми працюємо з командою Каріма Хана щодня і вже маємо результати.

Перший ордер на арешт чинного президента росії путіна та уповноваженої в дужках, як я її називаю, львової-бєлової, був виданий у березні, після п'яти місяців нашого спільного розслідування разом з їхньою командою.

І у нас є план роботи. Ми створили робочі групи з конкретних справ, і ми продовжуємо працювати з МКС.

По-третє, звичайно, нам потрібно створити механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії всіх, хто підбурював, всіх, хто ініціював цю агресивну війну. Тому що ніколи раніше, після Нюрнберга і процесів щодо Далекого Сходу, ніхто у світовій історії не був покараний за злочин агресії.

Наш обов'язок це зробити. Тому що якби не було злочину агресії, не було б 100 000 воєнних злочинів, скоєних під час неї.

І, звичайно, наш наступний рівень партнерства, кримінальної частини нашої мережі відповідальності, — це наші спільні зусилля з окремими державами.

У нас є Спільна слідча група з шістьма країнами: Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

І, власне, поки в основній групі країн триває дискусія про трибунал, про його юридичну форму, ми створили слідчий механізм для побудови цієї справи.

Так званий Міжнародний центр з переслідування злочину агресії, який розпочав свою роботу 3 липня в Гаазі.

І, звичайно, це наше партнерство, я б сказав, не партнерство, а координація з 24 країнами, які відкрили свої національні провадження з розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Я передаю їм справи, тому що хочу, щоб російські злочинці були притягнуті до відповідальності в їхніх національних системах. Звичайно, це не допоможе нам статистично, але політично це буде сильним ударом по російських злочинцях.

Тож ми продовжуємо цю роботу, і я сподіваюся, що в найближчі місяці ми побачимо перші звинувачення в деяких юрисдикціях проти російських воєнних злочинців.

І, звичайно, ця мережа також включає в себе цивільну частину, яка говорить про те, що кожен хто постраждав від воєнних злочинів, скоєних в Україні, повинен отримати відшкодування за рахунок держави-агресора. І для цього ми створили Реєстр збитків, також в Гаазі. І нам потрібно потім створити компенсаційний механізм конфіскації актив, щоб наповнити цей компенсаційний фонд.

Щоб кожен постраждалий від цієї війни отримав відшкодування.

- - - - - -

Eng

And I think it's appropriate to start this panel with the prosecutor general of Ukraine, who spent an enormous amount of time thinking about how during a war one can begin to examine and even prosecute war crimes.

First of all, I think that it's absolutely axiomatic that there could be no just peace without justice and accountability.

You said, Ann, that the system is weak. I would say that it's not as weak as it as it could be, but it's weaker than the civilized world should expect as a matter of response to the war of aggression, on the heinous and so much in their scale and variety of war crimes committed in Ukraine and against Ukrainians.

We understood from the very first day that there were gaps in the system of accountability. It took us some time to create, as we call it, the web of accountability.

Our primary role as the state is to investigate and prosecute war crimes in time of ongoing war. Which is, I think, for the first time in history. We not only document but investigate and prosecute.

99 plus percent of all cases from more than 100,000 incidents of war crimes which are registered up to date would be done by Ukrainian national system.

And we try to make it as strong as possible, not only creating partnerships with our partners and friends like Atrocity Crimes Advisory Group, our main expert institution, which was launched by US, UK and European Union and which is successfully working now, providing us not only strategic advice but also advice on the ground.

Just to interrupt, I was a witness to that. When there's an atrocity that happens in Ukraine, you immediately have advisors, specialists on war crimes who come to the spot and who analyze and collect information that can be used at an international tribunal.

Thank you, Ann.

And for us, it's important for this system to be sustainable for years and maybe decades, because we understand after we win this war on the battlefield, we will still fight for justice for years and maybe decades.

Second, we, of course, count on international existing mechanisms, of which the International Criminal Court is the most important.

Where the Russian perpetrators could be charged for war crimes, for crimes against humanity, and potentially for the crime of genocide.

We work intensively with the office of the Prosecutor Khan. On the next week here in Kyiv, there will be a kick off of the biggest field office of the ICC outside The Hague here in Kyiv.

We work with team of Karim Khan intensively on daily basis and we have results.

First, arrest warrant against incumbent president of Russia Putin and commissioner, in brackets, as I say, Lvova-Belova was issued in March after five months of our collective investigation together with their team.

And we have a plan of work. We have created task forces on specific cases, and we go ahead with the ICC.

Third, of course, we need to create a mechanism to make all inciters, all those who initiated this war of aggression, accountable for the crime of aggression. Because never before, after Nuremberg and trials and trials for Far East, no one in world history was punished for the crime of aggression.

It's our obligation to do it. Because if the crime of aggression was not committed, there would be no 100,000 war crimes committed in the course of it.

And of course, our next level of partnership for the criminal part of our accountability web is our joint efforts together with the states.

We have the Joint Investigation Team with six countries Lithuania, Poland, Latvia, Estonia, Slovakia and Romania.

And actually, while discussion on the tribunal on its legal modality is still ongoing in the core group of countries, we have created an investigative mechanism to build this case.

The so-called International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression, which started its work on 3rd of July in The Hague.

And of course, our partnership, I would say not partnership, but coordination with 24 countries who opened their national investigations to investigate war crimes committed in Ukraine.

I'm transferring them cases because I want Russian perpetrators to be held accountable in their national systems. Of course, it will not help us statistically, but politically it will be a strong kick against Russian perpetrators.

So we proceed with this work and I hope to see in coming months first charges in some of the jurisdiction against Russian war criminals.

And of course, this web also comprises civil part, which says that every victim and survivor of war crimes committed in Ukraine should get reparation from the assets of the aggressor state. And for that, we have created the Register of Damage also in The Hague.

And we need to then create a compensation mechanism to confiscate the assets to fill in this compensation fund. For every victim and survivor of this war of aggression to receive their reparation.