Сайти

регіональних

прокуратур

 
24.07.2018

Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури оцінено стан виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Генеральної прокуратури України на 2018 рік

      

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційної програми Генеральної прокуратури України на 2018 рік, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 28.02.2018 № 36, погодженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) від 05.04.2018 № 167 (далі – антикорупційна програма), Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури (далі – Комісія) проведена оцінка результатів виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою.

Проведеною оцінкою виконання засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням встановлено, що Генеральною прокуратурою України (далі – ГПУ) вжито заходів щодо удосконалення процесу добору, навчання та виховання кадрів, захисту працівників прокуратури, забезпечення якісного нормативного регулювання діяльності органів прокуратури на основних напрямах прокурорсько-слідчої діяльності.

Зокрема, у взаємодії із Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів (далі – КДКП), Радою прокурорів України (далі – РПУ) реалізовано низку організаційно-практичних заходів, спрямованих на удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників органів прокуратури.

Просування прокурорів по службі здійснюються відповідно до вимог статей 38, 39 Закону України «Про прокуратуру». Переведення до органу прокуратури вищого рівня відбувається за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається КДКП.

Упродовж І півріччя 2018 року керівниками органів прокуратури за поданнями КДКП призначено на посади прокурорів в апаратах регіональних прокуратур 55 переможців конкурсних відборів, 18 – у ГПУ.

У новій редакції прийнято Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну (тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури, яке затверджено рішенням КДКП від 14.06.2018 № 83дк-18.

Налагоджено дієву взаємодію ГПУ із РПУ щодо вирішення питань призначення та звільнення з адміністративних посад прокурорів відповідно до вимог статей 39, 41 Закону України «Про прокуратуру», а також розгляду інших питань стосовно забезпечення незалежності прокурорів, їх правового та соціального захисту.

У поточному році на розгляді РПУ перебувало 42 матеріали щодо призначення прокурорів на адміністративні посади, з яких 11 надійшли безпосередньо від прокурорів, які претендували на зайняття адміністративних посад. На підставі рекомендацій РПУ призначено одного прокурора області, 9 заступників прокурорів областей та 12 керівників місцевих прокуратур. Решті відмовлено в наданні рекомендації для призначення на адміністративні посади.

Також на розгляд РПУ направлено 12 матеріалів щодо звільнення з адміністративних посад прокурорів. За їх розглядом за рекомендаціями РПУ звільнено 2 заступників прокурорів областей та 8 керівників місцевих прокуратур. Стосовно однієї особи відмовлено в наданні рекомендації щодо звільнення з посади.

У поточному році вживалися заходи щодо запобігання, врегулювання конфлікту інтересів при виконанні повноважень працівниками органів прокуратури та його врегулювання. Запроваджено облік усних і письмових повідомлень про конфлікт інтересів.

Генеральною інспекцією разом із керівниками регіональних прокуратур виявлялися факти порушень працівниками органів прокуратури порядку запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

У І півріччі 2018 року завершено 5 службових розслідувань, пов’язаних з можливими порушеннями законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. За результатами 2 із них факти порушень підтвердилися, матеріали передані до КДКП.

Разом з тим за цей період КДКП закрила дисциплінарні провадження стосовно 9 прокурорів та слідчих, у діяльності яких Генеральною інспекцією ГПУ та прокурорами областей виявлялися можливі порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Упродовж І півріччя 2018 року ГПУ спільно з Національною академією прокуратури (далі – НАПУ) проведено низку навчальних заходів за тематикою, пов’язаною із застосуванням національного антикорупційного законодавства, у тому числі при виконанні повноважень спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. На базі НАПУ підвищили кваліфікацію 919 прокурорів і 30 державних службовців.

У зв’язку із закінченням строку дії повноважень слідчих органів прокуратури стосовно досудового розслідування злочинів, підслідних Державному бюро розслідувань (далі – ДБР), і новаціями у системі судоустрою, у ГПУ відбуваються структурні та кадрові зміни.

Задля удосконалення організації діяльності на основних напрямах прокурорської діяльності видано 120 наказів ГПУ, з яких 2 зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Наприклад, наказом ГПУ від 18.04.2018 № 75 затверджено Інструкцію про порядок доступу до публічної інформації в органах прокуратури України, яку зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10.05.2018 за № 580/32032. Цей документ видано задля сприяння прозорості діяльності прокуратури та забезпеченню прав громадян на доступ до публічної інформації, яка утворюється в результаті діяльності органів прокуратури.

З метою недопущення працівниками прокуратури порушень обмежень, передбачених статтями 23, 54 Закону України «Про запобігання корупції», видано наказ ГПУ від 21.05.2018 № 96 «Про особливості приймання подарунків державі уповноваженими особами органів прокуратури та їх передачі».

Ужито заходів для належної організації роботи з документами. Зокрема, наказом Генеральної прокуратури України від 09.02.2018 № 22 внесено зміни до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої наказом ГПУ від 26.02.2016 № 103, щодо роботи з документами, які містять службову інформацію.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» внесено зміни до Положення про Департамент кадрової роботи та державної служби ГПУ, затвердженого наказом ГПУ від 06.10.2017 № 282, в частині надання до НАЗК відомостей щодо осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

З метою забезпечення єдності інформаційного поля органів кримінальної юстиції та підвищення ефективності взаємодії між сторонами кримінального провадження наказом ГПУ від 13.03.2018 № 41 утворено робочу групу щодо запровадження електронного кримінального провадження.

Крім того, при підготовці антикорупційної програми Комісією ідентифіковано 24 корупційних ризики, які потребують додаткових запобіжників. З них 10 тих, які можуть виникнути при здійсненні функцій органів прокуратури, 5 – при врегулюванні діяльності, 1 – при роботі з персоналом, по 2 – у системі внутрішньої безпеки та фінансів, 4 – при управлінні інформацією і матеріальними ресурсами.

Антикорупційною програмою у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури (далі – додаток) передбачено 41 захід, спрямований на мінімізацію ідентифікованих корупційних ризиків, термін виконання 22 з яких закінчився у І півріччі 2018 року.

Проведеною Комісією оцінкою результатів виконання цих заходів за критеріями, визначеними наказом Генерального прокурора України від 11.07.2017 № 207, встановлено, що виконано 15 із 22 заходів, або 68 %.

Ефективними визнані вжиті заходи щодо організації діяльності прокурорів у сфері запобігання та протидії корупції поза межами кримінального провадження (пункт 15.2).

Крім того, посилено захист інформації. До Інструкції з діловодства в органах прокуратури України внесено доповнення, якими врегульовано механізм передачі майна, документів, інших носіїв інформації працівником у разі звільнення, переведення або тимчасової відсутності (пункт 20).

Незважаючи на цілковите виконання ГПУ 13 заходів, Комісія не змогла оцінити їх ефективність.

Наприклад, на виконання пункту 10 з метою мінімізації ідентифікованого корупційного ризику – недостатнє врегулювання у законодавстві механізму реалізації прокурорами повноважень при здійсненні представництва інтересів держави в судах – підготовлено законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині забезпечення реалізації функцій прокуратури). Зазначений законопроект направлено Президенту України як суб’єкту законодавчої ініціативи. Захід буде вважатися виконаним ефективно у разі врахування пропозицій і внесення змін до законодавства Верховною Радою України.

Аналогічно щодо виконання заходу, передбаченого пунктом 6, згідно з яким розроблено та подано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності проект Закону України «Про внесення змін до КПК України щодо вдосконалення окремих його положень» в частині скасування так званої поправки Лозового.

Мінімізувати ідентифікований корупційний ризик – неврегульованість строків прийняття КДКП рішень про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарного провадження, а також граничних строків розгляду дисциплінарних скарг (пункт 17) – покликаний розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо запобігання корупційним ризикам у діяльності Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)», який 24.05.2018 направлений Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України для вирішення питання щодо внесення його на розгляд парламенту.

До Кабінету Міністрів України направлено пропозиції про внесення змін до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою від 19.11.2012 № 1104, які перебувають на розгляді (пункт 3.1).

Перед Верховним Судом ініційовано питання щодо узагальнення судової практики у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, що сприятиме однаковому застосуванню вимог антикорупційного законодавства України та виключенню «політики подвійних стандартів» як при проведенні службових розслідувань, так і під час забезпечення участі прокурорів у судах при розгляді справ цієї категорії (пункт 18.1). Захід буде вважатися виконаним ефективно у разі проведення такого узагальнення.

На розгляді НАЗК перебувають пропозиції Генеральної прокуратури України про віднесення посад державних службовців категорії «В» до посад з високим та підвищеним рівнем корупційного ризику, надані на виконання пункту 16.

З метою соціального захисту працівників прокуратури вжито заходів щодо мінімізації корупційних ризиків, пов’язаних з наявністю дискримінаційних положень в нормативно-правових актах щодо оплати праці. Перед уповноваженими органами ініційовано питання про внесення змін до Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (пункти 23.1, 23.2). Пропозиції перебувають на розгляді, через що оцінити ефективність вжитих заходів Комісія не змогла.

Не виконано 7 із 22 заходів, або 32 %, з яких 5, за оцінкою Комісії, – з об’єктивних причин.

Наприклад, Департаментом спеціальних розслідувань на виконання пункту 4 підготовлено проект Інструкції з організації обліку, руху та зберігання кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється слідчими органів прокуратури, процес погодження якого іншими структурними підрозділами ГПУ триває.

Комісією визнано, що 2 заходи, передбачені пунктами 22.1, 22.2, розроблені для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику – недосконалість механізму контролю за використанням службових транспортних засобів та витрат на пально-мастильні матеріали, не виконані через неналежну організацію їх виконання основним виконавцем. Ініційовано перед Генеральним прокурором України питання про вжиття заходів реагування до винуватих осіб.

Комісією також проведено моніторинг стану виконання заходів, передбачених у додатку, термін виконання яких триває, його результати викладені у додатку 2 до Звіту.

Проведеним моніторингом встановлено, що самостійними структурними підрозділами організовано виконання 19 заходів.

Своєчасність виконання 9 заходів (пункти 2, 3.2, 7.1, 8.2, 9, 11.1, 12.1, 13, 14 додатка) залежить від розгляду проекту Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному провадженні, підготовленого робочою групою ГПУ.

Виконання 3 заходів (пункти 7.2, 10.2, 11.2 додатка) пов’язано із супроводженням ГПУ в межах компетенції раніше підготовлених проектів законів і пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів.

Із підготовкою пропозицій про внесення змін до нормативно-правових актів пов’язані ще 3 заходи (пункти 5, 15.1, 18.3 додатка).

На дату проведення оцінки вже розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань», який надіслано Голові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Прийняття цього Закону виключить дискримінаційні положення Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо 30-відсоткової квоти добору штату ДБР за рахунок нинішніх прокурорсько-слідчих працівників (пункт 5). Це, у свою чергу, мінімізує корупційні прояви у діяльності теперішніх слідчих органів прокуратури.

У ГПУ, регіональних та військових прокуратурах вивчається стан та умови обліку, зберігання майна і документів, вилучених у кримінальних провадженнях, які розслідуються слідчими органів прокуратури (пункт 3.3).

Триває процес запровадження електронного документообігу в органах прокуратури. На теперішній час здійснюється електронний документообіг внутрішньої кореспонденції. Проводяться навчання працівників структурних підрозділів ГПУ (пункт 19.1).

Вживаються заходи щодо забезпечення працівників регіональних прокуратур ключовими носіями інформації для доступу до ЄРДР з функцією «аналітик», захищеними від копіювання, а також захист інформації бази даних «Кадри» (пункти 19.2, 19.3). Відповідними ключовими носіями забезпечено працівників ГПУ (на виконання антикорупційної програми відомства минулого року).

Таким чином, проведеними оцінкою та моніторингом стану виконання 41 заходу, передбаченого додатком, встановлено, що упродовж І півріччя 2018 року (з урахуванням проведеної оцінки у І кварталі 2018 року):
- виконано – 21 захід, або 51 %;
- перебувають на стадії виконання – 20, або 49 %.

Вжиті заходи здатні сприяти досягненню основної мети розробки антикорупційної програми відомства – створення додаткових запобіжників вчиненню працівниками органів прокуратури корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень.

Комісія з оцінки корупційних ризиків у
діяльності органів прокуратури

кількість переглядів: 556