Звіт про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації видатків за попередній рік станом на 01 січня 2010 року

06.04.2010

 
Код відомчої класифікацфї видатків 090
          /в тис. грн./
Показники КЕКВ Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено Фактично
використано
Затверджено Фактично
використано
1 2 3 4 5 6
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 967 119,4 965 878,7 48 356,8 48 200,7
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 967 119,4 965 878,7 х х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету  х х х 48 356,8 48 200,7
ВИДАТКИ    - усього х 967 119,4 965 878,7 48 356,8 48 200,7
                               Поточні видатки 1000 947 098,1 947 012,0 16 375,2 16 283,9
Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 673 347,0 673 346,7 0,0 0,0
          Заробітна плата 1111 673 347,0 673 346,7    
          Грошове утримання військовослужбовців 1112        
Нарахування на заробітну плату 1120 220 326,3 220 326,3    
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 26 968,6 26 884,7 15 124,6 15 033,5
          Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  1131 2 087,0 2 086,8 5 345,1 5 329,1
          Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1132 160,0 160,0 3,0 3,0
          Продукти харчування 1133 2,0 2,0    
          М'який інвентар та обмундирування 1134 207,0 207,0 64,8 63,0
          Оплата транспортних послуг та утримання
          транспортних засобів
1135 3 493,8 3 493,8 5 835,8 5 801,5
          Оренда  1136 751,2 751,1 13,9 13,9
          Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;
          технічне обслуговування обладнання 
1137 1 037,0 1 031,5 773,2 761,9
          Послуги зв'язку 1138 10 151,5 10 145,6 471,3 466,2
          Оплата інших послуг та інші видатки 1139 9 079,1 9 006,9 2 617,5 2 594,9
Видатки на відрядження 1140 3 505,0 3 503,2 24,5 24,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 21 590,4 21 590,3 1 220,5 1 220,3
          Оплата теплопостачання 1161 7 535,0 7 535,0 342,4 342,4
          Оплата водопостачання і водовідведення 1162 1 046,0 1 046,0 150,0 149,8
          Оплата електроенергії  1163 7 046,6 7 046,6 583,9 583,9
          Оплата природного газу 1164 5 184,0 5 184,0 82,3 82,3
          Оплата інших комунальних послуг  1165 561,7 561,6 61,9 61,9
          Оплата інших енергоносіїв 1166 217,1 217,1 0,0 0,0
Дослідження і розробки, видатки державного
(регіонального) значення
1170        
          Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм
1171        
          Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
1172        
Субсидії і поточні трансферти 1300 1 360,8 1 360,8 5,6 5,6
Поточні трансферти населенню 1340 1 329,8 1 329,8 5,6 5,6
          Виплата пенсій і допомоги 1341        
          Стипендії 1342 1 278,0 1 278,0    
          Інші поточні трансферти населенню 1343 51,8 51,8 5,6 5,6
Поточні трансферти за кордон  1350 31,0 31,0    
                                    Капітальні видатки 2000 20 021,3 18 866,7 31 981,6 31 916,8
Придбання основного капіталу 2100 20 021,3 18 866,7 31 981,6 31 916,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2110 2 521,3 2 521,2 10 391,0 10 360,1
Капітальне будівництво (придбання) 2120 11 000,0 9 845,5 16 473,4 16 473,4
         Будівництво (придбання) житла 2121 11 000,0 9 845,5 965,0 965,0
         Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 2122     15 496,9 15 496,9
         Інше будівництво (придбання) 2123     11,5 11,5
Капітальний ремонт 2130 6 500,0 6 500,0 1 617,2 1 612,4
         Капітальний ремонт житлового фонду 2131     0,0 0,0
         Капітальний ремонт адміністративних об'єктів 2132     1 617,2 1 612,4
         Капітальний ремонт інших об'єктів 2133     0,0 0,0
Реконструкція та реставрація 2140 0,0 0,0 3 500,0 3 470,9
         Реконструкція житлового фонду 2141     0,0 0,0
         Реконструкція адміністративних об"єктів 2142 0,0 0,0 3 500,0 3 470,9
         Реконструкція інших об"єктів 2143     0,0 0,0
         Реставрація пам"яток культури, історії та архітектури 2144        
Створення державних запасів і резервів 2200        
Придбання землі і нематеріальних активів 2300 0,0 0,0 0,0 0,0
           
           
           
Керівник              Є.М. Блажівський  
         (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
Головний бухгалтер              Л.В. Єрхова  
(начальник планово-фінансового відділу)        (підпис)                                   (ініціали і прізвище)  
           
           
           
           
           

кількість переглядів: 78331