Звіт про використання бюджетних коштів у 2012 році

11.03.2013
 
Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету 
Генеральної прокуратури України
за 2012 рік
 
Головна мета та завдання за бюджетними програмами:
КПКВ 0901010 "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді"
Мета: Фінансове забезпечення функцій органів прокуратури України, покладених на них Конституцією та законами України.
Головне завдання: Захист від неправомірних посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності держави, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.
               
КПКВ 0901020 "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України"
Мета: Підготовка кадрів для органів прокуратури. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. Здійснення наукових досліджень за всіма напрямами прокурорської діяльності.
Завдання: 1) створення організаційно-правових засад підготовки прокурорських кадрів; 2) оптимізація навчального процесу з підготовки прокурорських кадрів; 3) запровадження заочної форми підготовки прокурорських кадрів; 4) створення організаційно-правових засад підвищення кваліфікації працівників прокуратури; 5) становлення нового напряму підготовки кадрів для органів прокуратури "управлінська діяльність в органах прокуратури"; 6) забезпечення координації науково-дослідних робіт в Академії; 7) створення організаційно-правових засад для здійснення наукових досліджень з проблем прокурорської діяльності.
               
КПКВ 0901030 "Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури"
Мета: Створення належних умов функціонування об′єктів та приміщень органів прокуратури.
Завдання: Здійснення реконструкції об'єктів та приміщень органів прокуратури, а також їх облаштування.
 
              /в тис. грн./
КПКВ  / КЕКВ  КФКВ  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
план на
2012 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2012 рік
план на
2012 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2012 рік
план на
2012 рік з
урахуванням внесених змін
касове виконання
за
2012 рік
1 2 4 5 6 7 8 9
0901010  
Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді   
.0360 2 652 382,7 2 652 138,2 54 974,4 54 744,8 2 707 357,1 2 706 883,0
1110   1 538 802,4 1 538 802,3     1 538 802,4 1 538 802,3
1120   532 570,5 532 570,5     532 570,5 532 570,5
1130   290 973,2 290 809,4 3 170,7 3 098,0 294 143,9 293 907,4
1140   7 672,4 7 672,4 0,9 0,9 7 673,3 7 673,3
1160   63 462,9 63 382,3 19,6 19,6 63 482,5 63 401,9
1172   53,6 53,6     53,6 53,6
1340   250,3 250,3     250,3 250,3
1350   97,4 97,4     97,4 97,4
2110   55 430,0 55 430,0 17 434,3 17 427,0 72 864,3 72 857,0
2120   70,0 70,0 28 178,6 28 153,6 28 248,6 28 223,6
2130       996,3 996,3 996,3 996,3
2140   163 000,0 163 000,0 1 924,6 1 800,0 164 924,6 164 800,0
2300       3 249,4 3 249,4 3 249,4 3 249,4
               
0901020 
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
.0942 31 209,0 31 158,2 2 240,6 2 240,6 33 449,6 33 398,8
1110   17552,3 17552,3     17552,3 17552,3
1120   6168,0 6118,5     6168,0 6118,5
1130   2492,5 2492,2 1673,7 1673,7 4166,2 4165,9
1140   17,5 16,6 4,6 4,6 22,1 21,2
1160   1475,9 1475,8 3,7 3,7 1479,6 1479,5
1340   3002,8 3002,8     3002,8 3002,8
2110   500,0 500,0 558,6 558,6 1058,6 1058,6
2140           0,0 0,0
               
0901030
Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури
.0360 190 000,0 190 000,0 0,0 0,0 190 000,0 190 000,0
1110           0,0 0,0
1120           0,0 0,0
1130           0,0 0,0
1140           0,0 0,0
1160           0,0 0,0
1340           0,0 0,0
2110   160000,0 160000,0     160000,0 160000,0
2140   30000,0 30000,0     30000,0 30000,0
               
               
               
Керівник бухгалтерської служби     Л.В. Єрхова    
    (підпис)   (ініціали і прізвище)    
 
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2012 рік
0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кількість підрозділів од. штатний розпис 821   821 821   821      
  Орендована площа кв.м. договори оренди 98 514,8   98 514,8 98 514,8   98 514,8      
  Загальна річна вартість робіт з реконструкції тис.грн. розрахунок 163 000,0   163 000,0 163 000,0   163 000,0      
2 Ефективності                      
  Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку відс. розрахунок 100     100          
  Забезпечення оплати оренди відс. розрахунок 100     100          
3 Якості                      
  Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі відс. статистика 100     100          
  Відсоток розглянутих звернень, заяв, скарг відс. статистика 100     100          
  Рівень виконання робіт з реконструкції відс. угоди 100     100          
                         
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2012 рік
0901020 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кількість власних навчальних
закладів ІІІ і ІV рівня акредитації
од. постанова КМУ від 25.10.02 №1582 1   1 1   1      
2 Продукту                      
  Працівники, що пройдуть
перепідготовку
осіб програма навчання
 (стат.дані)
900   900 900   900      
  Студенти денної форми
навчання
осіб програма навчання
 (стат.дані)
507   507 536   536 29   29
3 Ефективності                      
  Середні витрати на
одного студента
грн. розрахунок 39 370,5   39 370,5 37 240,4   37 240,4 -2 130,1   -2 130,1
  Середні витрати на
одного слухача
грн. розрахунок 11 942,3   11 942,3 11 942,3   11 942,3      
4 Якості                      
  Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про освіту відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток працевлаштованих студентів-випускників денної форми навчання відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток студентів, які прийняті на денну форму навчання за державним замовленням відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
  Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про перепідготовку відс. програма навчання
 (стат.дані)
100     100          
                         
Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Генеральної прокуратури України
за 2012 рік
0901030 Реконструкція, облаштування об'єктів та приміщень органів прокуратури
(код програмної класифікації видатків) (назва бюджетної програми)
                         

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період
Виконано за звітний період Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 Затрат                      
  Кошторисна вартість робіт з
реконструкції
тис.грн. проектно-кошторисна документація 30 000   30 000 30 000   30 000      
2 Продукту                      
  Кількість установ, в яких проведено реконструкцію од. проектно-кошторисна документація 1   1 1   1      
3 Якості                      
  Рівень виконання робіт з реконструкції відс. розрахунок 100     100          
  Рівень облаштування будівель та приміщень обладнанням та предметами довгострокового використання відс. розрахунок 100     100          
                         
Керівник бухгалтерської служби           Л.В. Єрхова      
        (підпис)     (ініціали і прізвище)      
                         

кількість переглядів: 1502