Сайти

регіональних

прокуратур

 
         Функції прокуратури
         Відповідно до ст. 121 Основного Закону нашої держави прокуратуру України визначено єдиною системою та покладено на неї виконання таких функцій:
         - підтримання державного обвинувачення;
         - представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
         - нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
         - нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
         Ці ж функції прокуратури визначаються новим Законом України «Про прокуратуру».    
         З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне  співробітництво.
Крім перерахованих функцій прокуратура відповідно до пункту 9 розділу XV «Перехідних положень» Конституції України продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію попереднього слідства до введення в дію законів, які регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
Також окремими Законами України, якими внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України у 2015 та 2016 роках, визначено конкретний строк, упродовж якого слідчими органів прокуратури здійснюється досудове слідство.
Про свою діяльність органи прокуратури відповідно до статті 6 Закону України «Про прокуратуру» не менш як двічі на рік інформують суспільство шляхом повідомлень у засобах масової інформації. Інформація  оприлюднюється в загальнодержавних і місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах органів прокуратури.
Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних. Керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.
         Порядок формування та структура прокуратури України
         Статтею 122 Конституції та статтями 40, 42 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України. Він призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади. Визначено строк повноважень Генерального прокурора України -  п'ять років.
         Статтею 123 Конституції встановлено, що організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначається законом.
         Законом України «Про прокуратуру» закріплено засади, на яких ґрунтується діяльність прокуратури. Серед них: верховенство права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; законність, справедливість, неупередженість та об’єктивність; територіальність;  презумпція невинуватості;  незалежність прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; політична нейтральність прокуратури;  недопустимість незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;  повага до незалежності суддів, прозорості діяльності прокуратури; неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки.
 Відповідно до ст. 7 Закону України «Про прокуратуру» систему прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури, військові прокуратури, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
         Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який має першого заступника та чотирьох заступників, а також заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
        
         Структуру Генеральної прокуратури України становлять: департаменти, управління, відділи, а також Генеральна інспекція.  У Генеральній прокуратурі України утворено (на правах самостійних структурних підрозділів) Головну військову прокуратуру та  Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
         На Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відповідно до статті 8  Закону України «Про прокуратуру» покладено такі функції:
         - здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;
         - підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;
         - представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями.
          З метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури Генеральна прокуратура України організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури.
         Зокрема Генеральний прокурор України має такі повноваження:
            - представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями;
         - організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевих прокуратур у частині виконання конституційних функцій;
         - призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
         - у встановленому цим Законом порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури України, прокурора регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного стягнення або неможливість подальшого перебування їх на посаді прокурора;
         - призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Генеральної прокуратури України у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
         - у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України;
         - здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України;
         -  затверджує акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури;
         -  забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Генеральної прокуратури України;
         - затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;
         - за поданням Генеральної інспекції направляє матеріали до Державного бюро розслідувань;
         - виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
         Прокуратури областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, які належать до регіональних прокуратур, очолюють відповідно прокурор області, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя. Місцеві прокуратури (загальна кількість - 178) очолюють їх керівники.