Сайти

регіональних

прокуратур

 

 

 
 

  

Офіційне видання ГПУ                                                                       
ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВЦІВ, ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ТА УСІХ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ ПРАВОВОЮ ТЕМАТИКОЮ,
Адреса редакції:
вул. Мельникова, 81-б, м. Київ, 04050
Тел.: (044) 200-75-55, 206-15-61 

e-mail:
vpu@ap.gp.gov.ua, vpu.ap.gp@gmail.com 

ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ, ЯКІ ПУБЛІКУЮТЬСЯ                  
В ЖУРНАЛІ «ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ»
1. ВИМОГИ ЩОДО ЗМІСТУ
1.1. Високий науковий рівень.
1.2. Відповідність структурних елементів статті вимогам постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, віднесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1 (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2.). Зокрема, наукова стаття має містити такі необхідні елементи:
а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
в) формулювання цілей статті (постановка завдання);
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.    1.3. Загальний обсяг статті – назва, відомості про автора, текст, список використаних джерел, анотації (укр., англ., рос. мовами), ключові слова (укр., англ., рос. мовами) має бути 10–12 сторінок.

2. ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
2.1. Виконання українською, англійською, російською мовами.
2.2. У паперовому та електронному варіантах наукової статті інформація подається у наведеній нижче послідовності.
2.2.1. Інформація про автора статті (ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, адреса електронної пошти).
2.2.2. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК).
2.2.3. Назва статті напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру.
2.2.4. Виклад тексту статті із дотриманням вимог щодо змісту.
2.2.5. Список використаних джерел.
2.2.6. Назва статті, анотація (2–4 речення) та ключові слова українською, англійською, російською мовами (3–5 слів). Ключове слово – це слово (словосполучення) із тексту статті, що несе смислове навантаження і відображає основний її зміст поза контекстом.
2.3. Ключова термінологія та основні положення статті по тексту можуть виділятися курсивом.
2.4. Бібліографічні посилання у тексті позначаються в квадратних дужках у порядку зростання.
2.5. Список використаних джерел подається в кінці тексту мірою згадування (без повторів). Оформлення списку використаних джерел здійснюється відповідно до Форми 23, запровадженої наказами ВАК України від 29 травня 2007 року № 342, від 3 грудня 2007 року № 845, від 26 січня 2008 року № 63, від 3 березня 2008 року № 147, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
2.6. При використанні виносок вони позначаються на зразок «*» і розміщуються унизу сторінки.
2.7. Текст повинен бути надрукований у редакторі MS Word з вирівнюванням по ширині з відступом від лівого краю – 1,25 см; поля: верхнє, нижнє – 2 см, ліве – 3 см та праве – 1 см; шрифт: Times New Roman, розмір шрифту (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно бути переносів і макросів.
 
3. ВИМОГИ ЩОДО ПОДАННЯ 

3.1. Для розміщення надаються наукові статті, які раніше не були опубліковані (розміщені) в інших друкованих (електронних) виданнях.
3.2. Завірені належним чином (з необхідними підписами та печатками) документи або їх скановані копії, які можуть бути надіслані на адресу електронної пошти журналу (press_sluzhba@ gp.gov.ua):
а) до статей аспірантів, ад’юнктів, здобувачів – рекомендація до друку у формі витягу з протоколу засідання кафедри (відділу) вищого навчального закладу (наукової установи) та рецензія доктора (кандидата) наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики статті;
б) до статей осіб, які в подальшому вступатимуть до аспірантури чи ад’юнктури, – рецензія доктора (кандидата) наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики статті.
3.3. Обов’язковою умовою розміщення статті є надання автором (співавторами) розширеної анотації на 1,5–2 сторінки (3,5–4 тис. знаків з пробілами) англійською мовою із зазначенням прізвища, імені, посади, наукового ступеня, вченого звання та назви статті.
3.4. Кольорове якісне фото розміром 9х12 із роздільною здатністю не менш як 300 dpi подається в електронному вигляді у форматі jpg або tiff.
3.5. Ілюстрації (чорно-білі або кольорові) необхідно подавати в електронному вигляді у форматах Adobe PhotoShop (PSD), tiff, ai, pdf, eps належної якості. Роздільна здатність не менш як 300 dpi, розмір зображення не менш як 1060х1410 pixel. Не допускається перефотографування або сканування ілюстрацій з друкованих джерел. У векторних форматах текст необхідно переводити у криві або додавати шрифти.
3.6. Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.
3.7. Таблиці виконуються у форматі MS Word (rtf або doc).
3.8. Схеми подаються у векторному форматі (cdr, eps, pdf, ai).
3.9. Формули виконуються з використанням редактора формул MS Equation 3.0, Math Type.
3.10. Діаграми, графіки, схеми, формули не потрібно розміщати в окрему рамку або поверх тексту. Текст має бути зверху та знизу без використання обтікання.
3.11. Автор несе відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.
3.12. Матеріали, подані з порушенням зазначених вимог, не публікуються, автору не повертаються.
3.13. Не гарантується розміщення матеріалів, не пов’язаних із тематикою журналу.
3.14. Редакційна колегія вправі рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті.
3.15.
Автор подає заявку такого змісту:  
 

ЗАЯВКА
на розміщення статті у журналі «Вісник прокуратури »
 
Прізвище,ім’я та та по батькові ___________________
Місце роботи __________________________________
Посада _______________________________________
Науковий ступінь _______________________________
Вчене звання __________________________________
Назва статті ___________________________________
Пропонована рубрика ___________________________
 
Адреса електронної пошти або телефони для контактів
 
Погоджуюсь з усіма висунутими Редакційною колегією
вимогами та надаю згоду на збір і використання моїх
персональних даних з метою підготовки публікації до друку,
 їх розміщення у журналі «Вісник прокуратури» та мережі Інтернет.
 
_____________ 201___ р.                                  (підпис)
 
 
 
ЩИРО СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!
Редакційна колегія
 
 
 
 
ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №10 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №9 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №8 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №7 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №6 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №5 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №4 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №3 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №2 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №1 2017

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №12 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №11 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №10 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №9 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №8 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №7 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №6 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №5 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №4 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №3 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №2 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №1 2016

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №7

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №6

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №5

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №4

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №3

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №2

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ №1